TOP
瀏覽紀錄
【反詐騙】接到不明來電說:升等為「高級會員」「購物滿意度調查」,這是詐騙!請絕對「不要依照指示操作ATM或網銀」
1/1
庫存:3
哈佛台語101(四版)(一書+1MP3)
定  價:NT$600元
優惠價: 9540
可得紅利積點:16 點

庫存:3

商品簡介

Chit本冊是我 2001~2004 期間 tī 哈佛大學開台語課 ê 時特別為 hia ê 學生寫 ê。沿á上沿á寫,算是實驗教學寫出來 ê。學生其實 lóng 是作者之一,in一面學一面出意見。因為課本中有一個男主角 Arnlod 是 tī 美國大漢 ê 第二代台美人,女主角 A-tin 是台灣來 ê 台灣cha-bó͘ gín-á,每課有每課 ê 主題,mā 有劇情 ê 進展,所以學生 lóng真期待我後一課會寫啥物?Arnold kap A-tin koh 來會按怎?這 mā 是一款吸引學生學習動機 ê 方法。In mā會出意見,講 koh 來 ài 按怎會 khah 心適,按怎 koh khah 好。In ê 意見我 lóng 有接受,ē-sái講chit本課本實際上是我 kap 學生 ê 集體創作。

Tī Harvard 上課 ê 時,我是採用白話字,á就是傳統教會羅馬字(教羅)。2005年6月,教羅已經 kap TLPA (台灣語言拼音方案)整合做「台灣羅馬拼音」(簡稱「台羅」)。台羅kap 教羅 ê 差別真少(其實教羅 kap TLPA 本底tio̍h 差別真少),主要是介音 ùi 原來 khah 倚音值改 hō͘ khah 倚音素。塞擦音改用國際音標(IPA) [ts], [tsh]。Án-ne「台羅」就算是一套真系統 tek (systematic),真有一致性 (consistent ) ê 音素文字,是音標,mā 是文字,好教好學 koh 正確。

除了採用「台羅」,tī 調號 ê 標記位置我mā 有 kā 改 hō͘ khah 合語言學原理,koh 有一致性。調符到底應該 khǹg tī tó 一個母音?應該是 khǹg tī 響度上大 ê 母音( most sonorous vowel )頂kôan。Án-ne來標記 tio̍h 真一致,mā 真合理。調(tones)是每一個音節上重音 ê 物件,應該 khǹg tī 響度上大 ê 母音頂高。台語母音 ê 響度根據許惠娟(2003):a > o͘ > e > o > i > u若 lóng 照響度來標記,to̍h bē 像以前 "ui" kap "iu" 有時標 tī "u",有時標 tī "i" ê 情形,比如 ūi,iū。介音 lóng 改做音素標記 mā 同時解決調號標記 ê困擾。以前 "oe","oa" ê "o" 到底算是 "o͘", "o" á是 "u" ? 現在恢復用音素 /u/ 標記,調號當然 lóng tī 響度khah 大 ê 另外 hit ê 母音,比如 "u ē","u ā"。

用chit-ê合語言學原理,koh有一致性 ê 音素文字來教台語,我相信效果一定會比當時我 tī Harvard 上課 ê 效果 koh khah 好。當時用白話字教chit本課本 ,lóng bē-hiáu台語 ê 哈佛學生上了tio̍h會曉編短劇來演,會曉參加台語演講比賽。若是用「台羅」音素文字來學,我看附錄中〈哈佛台語一冬評詁〉內底 ê 錯誤一定會減少真 chē,一冬落來, 若無 sià-sià 叫,siōng少「台語 mā 會通」!

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。